Aktualności

ZAWIADOMIENIE

dodano: 2024-05-29

 Zarząd "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 3 zawiadamia Członków Spółdzielni, że w dniu 09.06.2024 r. (niedziela) o godz. 1400 odbędzie się Walne Zgromadzenie w budynku przy Pl. Bartosza Głowackiego 47 - Restauracja „Kaprys”.

 Proponowany porządek Zebrania

 1. Otwarcie Zebrania i przedstawienie porządku obrad.
 2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie:                                    

Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Zebrania.

      3.Przyjęcie regulaminu Zebrania.

      4. Wybór Komisji Mandatowej.

      5.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

      6.Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.

      7.Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2023.

      8.Informacja Rady Nadzorczej z wyniku kontroli i oceny sprawozdania finansowego

 za 2023 r.

      9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. 

    10. Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków zgłoszonych na poprzednim Zebraniu

    11.Przedstawienie programu i planu działania na 2024 r.

    12. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami i programem działania na 2024r.

    13.Odczytanie protokołu Komisji Mandatowej.

    14. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.

    15. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2023 r.
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023r.
 • w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.
 • określenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

 w 2024r.

 • kierunków i programu działania Spółdzielni na 2024 r.
 • udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu,
 • przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu,
 • wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Pawilonu Merkury,
 • ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

             16. Zamknięcie obrad.

 

Informacje:

Z materiałami dotyczącymi tematyki Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kościuszki 3 w Tarnobrzegu w dniach od poniedziałku do piątku w godz.  

od 800 do 1400.

 

Zarząd Spółdzielni